Boekhouders

Wat is een accountant en wat doet hij?

Een accountant is iemand die beroepsmatig jaarrekeningen controleert, jaarrekeningen opmaakt of financiële administraties voert. Bij het beroep accountant is het belangrijk dat er advies gegeven kan worden. Ook kan een accountant zien of er sprake is van fraude. Een accountant heeft uitstekend zicht op de financiën van een onderneming. Wat een accountant nog meer doet is de financiële controle. Goede adviezen van een accountant kunnen letterlijk geld opleveren, daarom is communicatie een belangrijk onderdeel van accountancy. Niet iedere accountant mag deze wettelijk verplichte controles uitvoeren, hiervoor gelden aanvullende eisen. Ook bevorderen zij de kwaliteit van de accountantswerkzaamheden door hier standaarden voor op te stellen. Wat een accountant doet is dus heel belangrijk voor een onderneming. De accountant heeft tot doel controlewerkzaamheden op te zetten en uit te voeren op een wijze die hem in staat stelt voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen teneinde redelijke conclusies te kunnen trekken waarop hij zijn oordeel kan baseren.

Accountant werkzaamheden op een rijtje

Werkzaamheden van de accountant zijn bijvoorbeeld het controleren van de jaarrekening en op basis hiervan een interne accountantsverklaring afgeven. In sommige omstandigheden kan controle-informatie die bij vorige controles is verkregen controle-informatie verschaften wanneer de accountant controlewerkzaamheden uitvoert om de blijvende relevantie daarvan vast te stellen.

Dienstverlening Frequentie Prijs
Beoordelingsverklaring Jaarlijks €1.000,00
Financiële administratie Jaarlijks €1.750,00
Aangifte omzetbelasting Jaarlijks €250,00
Controleverklaring Jaarlijks €4.800,00
Loonadministratie Jaarlijks €250,00
Controleverklaring Jaarlijks €2.600,00

Controleverklaring

Bij een controleopdracht controleert de accountant of de jaarrekening die het bestuur heeft opgesteld een goede weergave is van de financiële situatie van de onderneming. Een accountant kan in zijn controleverklaring verwijzen naar de standaardteksten die gaan over zijn verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening. Wanneer in de jaarrekening over de lopende verslagperiode de vergelijkende cijfers worden herzien bevatten deze niet langer een afwijking van materieel belang en vormen ze dus niet langer aanleiding tot een aanpassing van het oordeel. Geschatte kosten: een bedrag tussen de € 1.000,- en € 2.500,-.

Controle- of beoordelingsverklaring

De beoordelingsverklaring is een verklaring afgegeven door een accountant indien de onderneming of instelling geen behoefte heeft aan een volledige controle vergezeld door een accountantsverklaring, maar wel meer zekerheid wil dan een samenstellingsverklaring. Bij een samenstelling- en een beoordelingsopdracht is een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden in de verklaring in situaties van continuïteitsonzekerheid niet verplicht. In een dergelijke paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden wijst de accountant op de toelichting die in de jaarrekening wordt gegeven op de continuïteitsonzekerheid. Geschatte kosten: een bedrag tussen de € 3000,- en € 4000-.

Een overzicht van alle accountants op Accountants-gids.be.

Beoordelingsverklaring

Een beoordelingsverklaring mag alleen worden opgesteld door een erkende accountant, aangesloten bij de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. Hierbij geeft de verantwoording van de accountant geen getrouw beeld. Deze kunnen materieel van aard zijn waardoor het oordeel van de lezer beïnvloed kan worden of van diepgaande invloed. Een beoordelingsverklaring is nuttig voor kleine ondernemingen/instellingen, hierbij zijn functies en bevoegdheden niet altijd strikt gescheiden waardoor het geen zin heeft om de werking van de administratieve organisatie te toetsen. Doorgaans zijn er drie soorten beoordelingsverklaringen, een goedkeurende, een afkeurende beoordelingsverklaring en een beoordelingsverklaring met beperking. De beoordelingsverklaring kan dus worden gezien als een tussenvorm van de samenstellingsverklaring en de accountantsverklaring. Geschatte kosten: een bedrag tussen de € 1.000,- en € 1250-.

Samenstellingsverklaring

Als u een voorschot ontvangt van minder dan € 100.000 maar bij vaststelling toch een subsidie ontvangt van € 125.000 of meer, dient u ook een accountantsverklaring te overleggen. Een samenstellingsverklaring is een accountantsverklaring die kan worden afgegeven door een accountant bij een door hem uitgevoerde samenstelling van een overzicht met historische financiële informatie over een bedrijf. De toegevoegde waarde van de samenstellingsverklaring van een accountant is echter dat de accountant bij de uitvoering van zijn opdracht is gebonden aan zijn gedragscode, en de samenstellingswerkzaamheden moet uitvoeren in overeenstemming met de standaard. Geschatte kosten: een bedrag van€ 1.000,-.

Jaarstukken opstellen

Het bestuur moet uiterlijk vijf maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening hebben opgesteld en deze hebben voorgelegd aan de aandeelhouders, tenzij er om uitstel is gevraagd en de aandeelhouders hiermee akkoord zijn gegaan. Veel zzp’ers en freelancers hebben een eenmanszaak, in dat geval hoef je ook geen jaarrekening op te stellen. Ondernemers moeten aan het eind van ieder jaar een jaarrekening opstellen om een overzicht te krijgen hoe hun bedrijf er financieel voor staat. Eenmanszaken, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen hoeven geen jaarrekening te deponeren. Belangrijk om te weten is dat een jaarrekening goed moet aansluiten op je zakelijke administratie. Zo maak jij (of je accountant) in feite de financiële balans op. Simpel gezegd moet je de jaarrekening zien als een financieel eindverslag van je bedrijf. Bij een klein boekhoudkantoor ben je gemiddeld €846 kwijt voor een BV jaarrekening.

Wat is het verschil tussen een boekhouder en een Accountant? 

Het tarief van accountants ligt over het algemeen boven de € 100 per uur, terwijl dit voor boekhouders vaak tussen de € 40 en € 75 per uur ligt. Het grootste verschil tussen een boekhouder bedrijfsadministrateur en een accountant is het verschil in opleiding, praktijkervaring en toezicht op de werkzaamheden. Voor de werkzaamheden als boekhouder bij een administratiekantoor is geen verplichte opleiding nodig en dit zorgt ervoor dat iedereen zich boekhouder mag noemen.

In z’n algemeenheid is echter wel te zeggen met welke werkzaamheden de meeste boekhouders en accountants zich bezighouden. Een accountant is immers ook verplicht om jaarlijks opleidingen te volgen om de kennis op het gewenste niveau te houden (middels PE-punten ). De meeste ondernemers die op zoek zijn naar een accountant, zoeken deze bij een accountantskantoor. Accountants zijn er doorgaans voor het inrichten en controleren van boekhoudingen en administraties van grotere bedrijven.

Wat is het verschil tussen een AA- en RA-accountant?

Ondanks de verschillen op werkgebied hebben AA-accountants en RA-accountants wel beide dezelfde bevoegdheden. Waar een AA accountant vaak werkzaam is bij een klein tot middelgroot accountantskantoor werkt de RA accountant veelal voor een van de grote kantoren. Voor zaken als fiscaal advies , bedrijfseconomische vraagstukken, financiële controle, accountantsverklaringen of andere complexe zaken, kunt u het best terecht bij een accountant. Een RA-accountant heeft een universitaire vooropleiding en werkt doorgaans in de controlepraktijk. Een AA-accountant stelt de jaarrekening van ondernemers samen, maar geeft ook adviezen om de financiële en administratieve situatie optimaal te organiseren. Boekhouders verzorgen vaak kleinere administraties, van bijvoorbeeld een persoon of kleiner bedrijf. En hij adviseert klanten bedrijfseconomisch gezien.” Dat betekent in de dagelijkse praktijk dat Chiel als AA met andere vraagstukken bezig is dan de RA. Hij is de financiële en administratieve sparringpartner voor kleine en middelgrote ondernemers.

Wanneer is het inschakelen van een accountant verplicht?

Zo zijn er ondernemers die de boekhouding grotendeels zelf regelen en de accountant vooral inschakelen voor een gedegen advies, financieel inzicht en controle van de aangifte. In de praktijk blijkt het niet eenvoudig om vast te stellen of een bedrijf wel of niet controleplichtig is. Een goede accountant kan dit voor u uitzoeken. Een bedrijf met meer dan 50 medewerkers, een netto-omzet hoger dan 12 miljoen euro of een balanstotaal groter dan 6 miljoen euro is volgens de wet controleplichtig ( artikel 396 lid 1 BW2 ). Dit betekent dat de jaarrekening van het bedrijf moet worden gecontroleerd door een openbaar accountant.

Beschermde titel

Gezien de hoge eisen die aan een accountant worden gesteld, is het niet gek dat de titel AA beschermd is. Je mag je pas AA-accountant noemen als je de Praktijkopleiding AA voltooid hebt en ingeschreven staat in het accountantsregister van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Het gebruik van de titels Accountant-Administratieconsulent (AA) en registeraccountant (RA) is wettelijk beschermd en slechts voorbehouden aan hen die ingeschreven staan in het register van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants (NBA). De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is de bij wet ingestelde organisatie die onder andere belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar leden (registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten). De RA-titel is een accountantstitel die beschermd en gecontroleerd wordt door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

Openbaar accountant

Meestal werken openbaar accountants voor Nederlandse bedrijven, maar accountants bij de grotere kantoren werken ook voor internationale bedrijven. Deze accountants hebben vaak een controlerende functie. De klant maakt een jaarrekening en de accountant controleert of aan alle wet- en regelgeving is voldaan en of de berekeningen kloppen.

Intern accountant

De intern accountant heeft één klant: de eigen werkgever. Maar ook binnen een bedrijf zijn er een soort van klanten te vinden. Denk bijvoorbeeld aan verschillende vestingen, afdelingen of dochterondernemingen.

Overheidsaccountant

Naast het controleren kunnen overheidsaccountants ook adviseren over hoe bepaalde zaken beter kunnen verlopen. Een overheidsaccountant kan voor de overheden verschillende controles uitvoeren. Afhankelijk van het soort overheid controleert deze accountant belastingaangiftes, de gemeentelijke financiën of rekent hij wetsvoorstellen door.

Accountant in business

Een goede accountant in business onderkent, analyseert en beheerst de bedrijfsrisico’s en is in staat om vanuit een helikopterview in en uit te zoomen en denkt op basis van forecast informatie mee met de ondernemer. In Nederland zijn de meeste accountants werkzaam als openbaar accountant. Van alle accountants maken accountants in business de meeste overuren, gemiddeld 8,5 per week.