Deurwaarder

Een deurwaarder inschakelen

Schakel voor ambtshandelingen direct een deurwaarder in. Bij ambtshandelingen valt te denken aan het betekenen van dagvaardingen of vonnissen, het leggen van beslagen, het ontruimen van onroerende zaken of het begeleiden van een veiling, zoals een executieveiling van een woning of auto. U kunt een deurwaarder inschakelen voor het laten uitvoeren van ambtshandelingen, zoals voor het laten betekenen van dagvaardingen en vonnissen, maar ook voor het uit handen geven van incassozaken. In dat geval moeten namelijk ook deurwaarderskosten voor executie (tenuitvoerlegging) van het vonnis worden gemaakt, zoals voor beslagen en executieveilingen.

Wat doet een deurwaarder?

Naast de ambtshandelingen zijn gerechtsdeurwaarders ook bevoegd tot het verrichten van incassowerkzaamheden (niet-ambtelijke werkzaamheden), zoals het versturen van incassobrieven. In dat geval moeten namelijk ook deurwaarderskosten voor executie (tenuitvoerlegging) van het vonnis worden gemaakt, zoals voor beslagen en executieveilingen. ‘Kosten terzake van ambtshandelingen, verricht door gerechtsdeurwaarders, worden berekend overeenkomstig bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vastgestelde tarieven.’ In tegenstelling tot incassobureaus hebben deurwaarders wel een wettelijke status en beschikken deurwaarders ook over wettelijke bevoegdheden. Bij het incassobureau is er altijd tussenkomst van een deurwaarder nodig om beslag te kunnen leggen en meestal ook nog tussenkomst van een rechter.

Openstaande facturen incasseren

Wij adviseren daarom om de betalingsherinnering zelf op uw eigen briefpapier te versturen en deze niet te laten versturen door een incassobureau of deurwaarder. U wekt daarmee namelijk de indruk dat u de vordering al direct uit handen hebt gegeven. Als een klant, na meerdere aanmaningen , niet bereid is om te betalen, kan het zinvol zijn om een incassobureau in te schakelen om de openstaande vordering te innen. In de voorbeeld betalingsherinnering is een variabele betalingstermijn opgenomen waarbinnen uw debiteur alsnog dient te betalen. Een betalingsherinnering is een verzoek van een schuldeiser (crediteur) waarin de schuldenaar (debiteur) wordt verzocht tot betaling over te gaan van een vordering, zoals een openstaande factuur.

Dagvaarding uitbrengen

Een dagvaarding wordt doorgaans opgesteld door een advocaat en is een officiële, schriftelijke oproep van de eiser aan de wederpartij (gedaagde) om te verschijnen voor een gerecht (bijvoorbeeld de rechtbank, kantonrechter of het gerechtshof). Als de dagvaardingsprocedure is opgestart door betekening van de dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder, dan mag de gedaagde partij om uitstel om te mogen reageren” verzoeken bij de Kantonrechter. Als de dagvaardingsprocedure is opgestart en u wordt door de rechtbank opgeroepen om aanwezig te zijn bij een comparitie van partijen, dan wil de rechter inhoudelijk het geschil met de eisende partij en de gedaagde partij bespreken. In de laatste twee gevallen mag uw vordering namelijk hoger zijn dan € 25.000,- en is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen als u de dagvaardingsprocedure bij de Kantonrechter wilt voeren. Dagvaarding € 83,83.

Meer informatie over het inschakelen van een incassobureau of gerechtsdeurwaarder vind je op de website Cobaltincasso.be.

Beslag leggen

De deurwaarder zal het verzoekschrift, het verlof van de voorzieningenrechter en een door hem opgesteld document waarin het beslag wordt aangekondigd, aan de schuldenaar of de derde onder wie beslag wordt gelegd overhandigen (betekenen). De advocaatkosten voor beslaglegging komen – afhankelijk van de hoogte van de vordering – grotendeels of zelfs volledig voor rekening van de debiteur. Het verschuldigde griffierecht en de deurwaarderskosten voor beslaglegging komen volledig voor rekening van de debiteur.

Voor het leggen van beslag hebt u toestemming nodig van de rechtbank. U moet daarom griffierecht betalen. Het griffierecht bedraagt op dit moment per verzoek € 274,00 (voor personen) of € 589,00 (voor bedrijven). Om een verzoek tot beslaglegging in te dienen, hebt u een advocaat nodig voor het indienen en toelichten van uw vordering en een deurwaarder voor de uitvoering van het verlof. De kosten van de advocaat dient u ook te betalen. Het hangt er vanaf hoeveel tijd nodig hebben. Gemiddeld uurtarief bedraagt € 185,00 per uur excl. 5 % kantoorkosten en 21 % BTW. Daarnaast moet u de kosten betalen voor de deurwaarder, die daadwerkelijk het beslag legt. De kosten van de deurwaarder bedragen ongeveer € 100,00 tot € 200,00 euro per beslag. Dan komen er nog kosten bij voor betekening aan de schuldenaar (ongeveer € 80,00).

Woningontruiming

Als de huurder tot ontruiming wordt veroordeeld in een vonnis, moet het vonnis aan de huurder betekend worden, anders is er geen verplichting voor de huurder om de woning te verlaten. De gerechtsdeurwaarder van De Voordeligste Deurwaarder zal het vonnis aan de huurder overhandigen en bevel doen om uw woning te verlaten. Vertrekt de huurder niet vrijwillig uit uw woning, dan mag de gerechtsdeurwaarder de huurder uit uw woning zetten. Alleen een gerechtsdeurwaarder heeft de bevoegdheid om tot gedwongen ontruiming over te gaan. Een incassobureau of advocatenkantoor hebben deze bevoegdheid niet. Vanaf € 500,- exclusief externe kosten voor bergers, verhuizers en slotenmaker + 10% van het te innen bedrag bij succesvolle incasso.

Uitvoering gerechtelijke uitspraak

De verplichting voor de gerechtsdeurwaarder om de uitspraken van de rechtbanken uit te voeren, zoals in voorgaande voorbeeld wordt geschetst, kunnen niet alleen terug gevonden worden in de wet, maar staat ook altijd uitdrukkelijk vermeld onderaan de rechterlijke uitspraak in wat het formulier van tenuitvoerlegging wordt genoemd en dat begint met : “Lasten en bevelen dat alle daartoe gevorderde gerechtsdeurwaarders dit arrest, dit vonnis, deze beschikking, dit bevel of deze akte ten uitvoer zullen leggen.” De uitspraken staan op chronologische volgorde, de meest recente uitspraak staat bovenaan.

Schuldbemiddeling

De bewindvoerder heeft een machtiging van de kantonrechter om te handelen en zorgt tijdens het bewind dat de maandelijkse vaste lasten worden voldaan, waar mogelijk spaargeld wordt opgebouwd, eventuele budgettaire problemen worden opgelost, voor eventuele schulden een oplossing wordt gezocht (veelal via schuldbemiddeling ) en er geen buitensporige uitgaven plaatsvinden. De meeste mensen met financiële problemen helpen wij met schuldbemiddeling In dat geval onderhandelen we met de schuldeisers over de sanering van de schuldenlast. Schuldbemiddeling betekent dat een gemeente, kredietbank of een andere schuldhulpverlener, al uw schulden in kaart brengt en met de schuldeisers contact opneemt over de betaling van uw schulden. Hoeveel de advocaat krijgt, is bij wet bepaald, hij kan niet zomaar vragen wat hij wil. Het eerste jaar van een collectieve schuldbemiddeling kost gemiddeld tussen de 1200 en 1500 euro per jaar. De opvolging kost tussen de 500 en 600 euro per jaar.

Bewijsmateriaal verzamelen

Een beslag op bewijsmateriaal kan onder omstandigheden gelegd worden nog voordat een procedure aanhangig is. De partij bij wie beslag wordt gelegd wordt doorgaans niet tevoren op de hoogte gesteld. Wanneer de rechter in zijn vonnis de ontruiming van een pand heeft gelast en de debiteur in gebreke blijft zelf te ontruimen kan de eiser de gerechtsdeurwaarder verzoeken tot ontruiming over te gaan. In Nederland is het van oudsher betrekkelijk eenvoudig geweest om een schuldeiser, nog voordat de rechtbank in een procedure heeft geoordeeld dat hij een (opeisbare) vordering heeft, beslag te laten leggen op goederen van zijn schuldenaar.

Nalatenschappen en verkopingen

Maar mag de deurwaarder na overlijden van de schuldenaar op grond van die hypotheekakte ook beslag leggen op het vermogen van erfgenamen die de nalatenschap zuiver aanvaard hebben? In dat geval vloeit het vermogen van de overledene direct over in het vermogen van de erfgenaam en kunnen de schuldeisers van de erfgenaam zich ook op de goederen van de nalatenschap verhalen. Voorafgaand aan het leggen van een beslag op roerende zaken is het van belang dat er een geldige titel voorhanden is. Deze titel -bijvoorbeeld een vonnis van de rechter- dient tevens door de deurwaarder te zijn betekend, waarbij het van belang is dat de deurwaarder tevens bevel doet aan de schuldenaar om binnen twee dagen aan de executoriale titel te voldoen. Dat is bijvoorbeeld het geval als (een deel van) de nalatenschap zich in het buitenland bevindt, als zich vermogen in Nederland bevindt en de overledene een buitenlandse nationaliteit heeft, of als erfgenamen in het buitenland wonen.

Wat is een gerechtsdeurwaarder

In België kan de gerechtsdeurwaarder door de beslagrechter ook benoemd worden om het gerechtelijk mandaat van ” schuldbemiddelaar ” uit te oefenen in het kader van een procedure ” Collectieve Schuldenregeling ” (CSR). Het laatste jaar is een stagejaar en in dat jaar wordt de kandidaat-gerechtsdeurwaarder toegevoegd aan een gerechtsdeurwaarder, zodat de kandidaat deurwaarderswerkzaamheden of ambtshandelingen kan verrichten. Een incassobureau mag alleen buitengerechtelijke procedures uitvoeren, omdat zij geen wettelijke status heeft. U kunt een deurwaarder inschakelen voor het laten uitvoeren van ambtshandelingen, zoals voor het laten betekenen van dagvaardingen en vonnissen, maar ook voor het uit handen geven van incassozaken. In overleg met u, kan uw incassopartner tijdens de buitengerechtelijke procedure een deurwaarder inschakelen om meer druk te zetten op uw debiteur. Voor het opstarten van een gerechtelijke procedure werkt een incassobureau dan ook altijd samen met een gerechtsdeurwaarder.

Wie betaalt de kosten van de deurwaarder?

De kosten die een gerechtsdeurwaarder voor het verrichten van ambtshandelingen in rekening mag brengen aan de debiteur worden genoemd in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders ( Btag ). Voorbeelden van in het besluit genoemde ambtshandelingen zijn het uitbrengen van een dagvaarding, de betekening van een vonnis en het leggen van beslag. Wanneer u uw rekeningen niet binnen de gestelde termijn betaalt, dan krijgt u een aantal aanmaningen toegestuurd waarin u wordt gevraagd om het verschuldigde bedrag alsnog te betalen. Moet de gerechtsdeurwaarder beslag leggen om te zorgen dat de rekening betaald wordt, dan staan deze kosten vaak vermeld als ‘beslagkosten’ of ‘executiekosten’ op een overzicht van de openstaande kosten. De gerechtsdeurwaarder brengt voor zijn werkzaamheden kosten in rekening bij de schuldeiser.

No cure no pay deurwaarder

Het grote voordeel van een no cure, no pay deurwaarder is dat je een deurwaarder ook kunt inschakelen bij kleine bedragen. Een no cure no pay deurwaarder, brengt namelijk de kosten in rekening bij jouw debiteur.